Ana sayfa GÜNDEM Mecliste ayın son toplantısı

Mecliste ayın son toplantısı

281
0

Polatlı Belediye Meclisinde Ayın Son Toplantısı

Polatlı Belediye Meclisi Şubat ayı ikinci birleşim birinci oturum toplantısı geçtiğimiz akşam 13 Eylül Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Polatlı Belediye Meclisi Şubat ayının ikinci ve son toplantısı, geçtiğimiz akşam 13 Eylül Kültür Merkezinde Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya Başkanlığında yapıldı. Ayın son toplantısında 12 gündem maddesi yer aldı. Hazır olan komisyon raporları okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Okunan komisyon raporları şunlar:

HACETTEPE TEKNOKENT SERMAYE ARTIŞI

“Belediyemiz meclisinin 01.02.2021 tarihli oturumunda komisyonumuza havale edilen sermaye artışı konusu komisyonumuzun 02.02.2021 ve 03.02.2021 tarihli toplantılarında görüşülerek; Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin 29.01.2021 tarihli genel kurulunda sermayesinin 2.878.500,00-TL’den, 57.500.000,00-TL’ye çıkartılması sonucu belediyemiz hissesine düşen 5.462.150,00-TL payın 4.739.052,85-TL’sinin olağanüstü yedeklerden karşılanıp kalan 723.097,15 -TL’sinin de belediyemiz bütçesinden ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE İLAVETEN YÜRÜTÜLECEK ÜCRETLİ İŞLER TARİFESİ

“Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce kentsel temizlik hizmetlerine ilave olarak vatandaşlarımızın ve diğer ilgililerin isteği üzerine ifa edilen ücretli hizmetler;

-Konutlarda ve işyerlerinde yapıların tamiratı, tadilatı ve yenilenmesi gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan atıkların taşınması.

-Evsel nitelikli olduğu halde OSB, market, kombina, depo, kurum ve kuruluşların veya protokol kapsamında atıkların toplanması ve taşınması.

-Kamu İktisadi Teşebbüsleri, fabrikalar, vb. işletmelerin talebi üzerine Vakumlu yol süpürme makinası araçlarının saatlik olarak çalıştırılması.

-Mezbahaların veya vatandaşlarımızca ticari satım ve kesim alanlarındaki hayvansal atıklarının taşınması.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesine istinaden Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce 01/03/2021 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen ücretli hizmetler tarifesinin uygulanması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.”

Günlük 500 kg. kadar Atık Alınan İşletmeler: Aylık 750 TL, Günlük 1000 kg. kadar Atık Alınan İşletmeler: Aylık 1500 TL, Günlük 2000 kg. kadar Atık Alınan İşletmeler: Aylık 3000 TL. Günlük 3000 kg. kadar Atık Alınan İşletmeler: Aylık 4500 TL.

Kurban Atıkları (her bir kesim noktası için): Büyükbaş Kurban Atığı 1 adet kamüsyon+1 adet kepçe+2 personel 750 TL. Büyükbaş Kurban Atığı 3000 lt 1 adet tank 750 TL.

Tadilat Atıkları: Yaklaşık 35 kg. a kadar olan; 01 -10 çuval arası 75 TL, 11 – 30 çuval arası 125 TL, 31 – 50 çuval arası 175 TL, 51 – 75 çuval arası 250 TL, 76-100 çuval arası 300 TL.

Her 1/2 kamyon için tadilat atığı sefer başına 350 TL, Her 1 kamyon için tadilat atığı sefer başına 700 TL.

Vakumlu yol süpürme aracı saati 450 TL

KARTALTEPE H BLOK KONUT SATIŞI

“Belediyemiz Meclisinin 01.02.2021 tarihli oturumunda komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal mahallesi 140080 ada 1 parsel üzerindeki H Blokda bulunan Ek’li listede bağımsız bölüm no, brüt ve net alanları belirtilen taşınmazların, 5393 sayılı kanunun 18/e maddesine istinaden ihale suretiyle satışının yapılabilmesi konusu komisyonumuzca incelenmiştir. Komisyonumuzca yapılan çalışmalar neticesinde,Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal mahallesi 140080 ada 1 parsel üzerindeki H Blokda bulunan Ek’li listede bağımsız bölüm no.brüt ve net alanları belirtilen taşınmazların ihale suretiyle satış talebi oybirliği ile kabul edilmiştir.”

2021 YILI KATILIM PAYI

“Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğünün katılım paylarıyla ilgili yazıları 02.02.2021 ve 03.02.2021 tarihli toplantılarda görüşülerek; Polatlı Belediyesinin yetki ve sorumluluğunda bulunan yollardan yararlanan gayrimenkul sahiplerinden 2021 yılı için katılım payı alınmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

MACUN MAHALLESİ İMAR PLANI

“İlçemiz Macun Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında E:0.30, Yençok:2 Kat yapılaşma koşullarında Gelişme Konut Alanı, Ayrık Nizam 2 Kat yapılaşma koşullarında Mevcut Konut Alanı, E.0.80, Yençok:3 Kat yapılaşma koşullarında Sağlık Tesis Alanı, Sosyal Tesis Alanı ve Kültürel Tesis Alanı, E: 1.20, Yençok: 5 Kat yapılaşma koşullarında İlkokul Alanı, E:0.50, Yençok: Serbest yapı koşullarında Cami Alanı, E:0,50, Yençok: 1 Kat yapılaşma koşullarında Teknik Altyapı Alanı, ayrıca; Park Alanı ve Ağaçlandırılacak Alan (Mezarlık Alanı) vb. Kullanımlarından ve farklı kademelerdeki ulaşım bağlantılarından oluşan plan ve plan notlarında belirtildiği şekilde idaremizce hazırlatılan Uygulama İmar Planının onayının uygun olacağı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının da Belediye Meclisimizce uygun görülerek, öneri ile Ankara Büyükşehir Belediyesine sunulmasına komisyonumuzca karar verilmiştir.”

İSTİKLAL MAHALLESİ SAÇAK SEVİYESİNİN YENİDEN BELİRLENMESİNE AİT İMAR PLAN NOTU

“Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.01.2021 Tarih ve E-54686211-754-1389 sayılı yazısı ile komisyona havale edilen, ilçemiz İstiklal Mahallesinde “Yençok:Serbest” yükseklik kararı getirilen konut alanında saçak seviyesinin yeniden belirlenmesine ait imar plan notu ilavesine ilişkin konu yerinde ve paftasında incelenmiştir.

Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde;

Plan Değişikliğine konu alanın, Belediye Meclisimizin 06.07.2010/103 Gün/Sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı ile ilçemiz istiklal Mahallesi 1648 Ada 1, 2, 3, 4 parselleri kapsayan E: 1.50, Yençok:Serbest yapı koşulları getirilen Konut Alanlarından oluştuğu, ayrıca; söz konusu bölgede imar plan kararlarıyla getirilmiş (minumum 5 Kat – maksimum 12 Kat) olmak üzere farklı kat yüksekliklerine sahip konut parsellerinin bulunduğu hususları tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda; 14.02.2020 tarihinde kabul edilen 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun ilgili madde hükümleri gereğince;

Belediye Meclisimizin 06.07.2010/103 Gün/Sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına;

“Plan Notu ilavesine Konu Alanda; 7221 Sayılı Yasa Gereği Uygulama imar Planında Hmax/Yençok:Serbest Olarak Belirlenmiş Ada/Parsellerde E: 1.50, Yençok:8 Kattır.” şeklinde imar plan notu ilave edilerek hazırlanan İmar plan notu değişikliğinin onayının uygun olacağına komisyonumuzca karar verilmiştir.”