Ana sayfa GÜNDEM Batur ,yapılandırmadaki değişiklikleri açıkladı

Batur ,yapılandırmadaki değişiklikleri açıkladı

82
0

7256 sayılı torba yasada, yeniden yapılandırmalar ile ilgili değişiklikler ile ilgili Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Halime Batur, merak edilenleri başlıkları açıkladı. Batur,  yasanın vatandaşlarımıza hem bireysel anlamda hem de tüzel kişilik anlamında fayda getireceğini söyledi.

7256 sayılı torba yasada, yeniden yapılandırmalar ile ilgili değişiklikler 17/11/2020 onaylanmış ve Resmî Gazete yayınlandı. Konu ile ilgili Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Halime Batur, merak edilenleri başlıkları açıkladı.

Yasa şu şekilde ;

11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun ile kesinleşmiş kamu ve diğer bazı alacakların yapılandırılırken, yeni bir varlık barışı getirilmiş ve ayrıca Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunlarında değişiklik yapılmıştır.

Yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesi, 31 Ağustos 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir. (31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarının 17 Kasım 2020 tarihi itibariyle vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanları)

Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Kanun kapsamına giren dönemlere ilişkin olup Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15’inci maddesine göre mücbir sebep hali ilan edilmesi nedeniyle beyanname verme ve ödeme süresi ertelenen vergilerden, ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler hakkında 7256 sayılı Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

1-) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Madde 1-4)

Bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin Yasanın 1-4 üncü maddeleri arasında yer almaktadır. Söz konusu maddelere ilişkin özet bilgiler ve değerlendirmeler aşağıdaki gibidir.

− Yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesi, 31 Ağustos 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir.

− Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

− Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin 31 Ocak 2021 (bu tarih dahil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitinin ise 28 Şubat 2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar, diğer taksitlerinin ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

− Yeniden yapılandırılmış borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi koşulana bağlı olarak fer’i alacaklar yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının tahsilinden vazgeçilirken, ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında %50 indirim yapılacaktır.

− Ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi

koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için

6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılmaya devam edilecektir.

– Kanundan yararlanma hakkının kaybedilmesi: İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanacaktır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Başvuru/ödeme türü Süre

Yeniden yapılandırmaya ilişkin süreler

Yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların 31 Ağustos 2020 vadesinin son tarihi

(31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı 31 Ağustos 2020 vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarının 17 Kasım 2020 tarihi itibariyle vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanları)

Borçların yeniden yapılandırılması için başvuru süresi 31 Aralık 2020 Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il 31 Ocak 2021 özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek borçların ilk taksitini ödeme süresi

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin ödeme süresi 28 Şubat 2021 Taksit ödeme süresi ve sayısı Peşin ya da 2’şer aylık dönemler halinde en çok 18 taksit

Dava hakkından vazgeçmeye ilişkin süreler

Dava hakkından vazgeçmek için başvuru süresi 31 Aralık 2020