Ana sayfa Köşe Yazarlarımız Nano teknoloji nedir?

Nano teknoloji nedir?

68
0

Bugün size Yunanca bir kelimeden türeyen  ölçü birimi olan nano  genel tanımı olan nanoteknoloji ne olduğunu anlatan bir yazı paylaşacağım.

Midget -çok küçük” anlamına gelen Yunanca bir kelimeden  türeyen nano, bir ölçü birimi ön ekidir ve milyarıncı parçayı gösterir ancak genel olarak söylenecek olur­sa nanoteknoloji, maddeyi dolaylı olarak atom boyutuna yani “nano-boyutuna’1 indirgeme işidir.

1974’te Tokyo Üniversitesinde Norio Taniguchi tarafından ortaya atılan nanoteknoloji, mevcut teknolojilerin daha ileri düzeyde duyarlılık ve küçültülmesine dayalı olarak hızla ortaya çıkan teknolojilerdir. Gelecekte bu teknoloji muhtemelen Mo- lekiiler Nanoteknolojisi (MNT) adıyla nano büyüklüğündeki boyutlarıyla yapı makineleri ve mekanizmalarını da içerecektir,

Nanoteknoloji ölçü olarak ‘nanometre (nm.)” adı verilen bir ölçme birimini kullanılır. Her bir ölçüde 1 milyar  var­dır. Her bir  sadece üç ila beş atom genişliğindedir. Bunlar küçüktür. Ortalama olarak insan saç kalınlığından 40,000 kez daha küçüktür.

Nanoteknolojinin bir yönü de süper küçük bilgisayarlar • (bakteri büyüklüğünde) ya da milyarlarca dizüstü bilgisayar ; gücünde, küp şeker büyüklüğünde süper bilgisayarlar ya da günümüzün bilgisayarlarından trilyonlarca daha güçlü belirli bir büyüklükte masaüstü modelleri gibi nano boyutunda ya­pılabilmesidir.

Nanoteknolojinin yüksek potansiyeli kuantum fiziğinin kanunları sayesinde açığa çıkar. Bu aşamada ve nano ölçüler­de kuantum fizik yasaları devreye girer ve optik, elektronik, manyetik depolama, hesaplama, katalist ve diğer alanlarda yeni uygulamalara olanak sağlar.

Nanoteknolojisi genellikle genel-amaçlı teknoloji olarak adlandırılır; çünkü gerçekleştirildiğinde nanoteknolojinin ne­redeyse bütün sektörlerde ve toplumun her alanında önemli bir yeri olacaktır. Daha iyi yapılmış, daha uzun süre dayanan, daha temiz, güvenli ve akıllı ürünleri evde, iletişimde, tıpta, ulaşımda, tarım ve endüstrinin her alanında kullanabileceğiz. İnsan vücudunda dolaşarak kanser hücrelerini yayılmadan bu­lup yok eden tıbbi bir araç düşünün ya da çelikten çok daha hafif ama ondan on kat daha güçlü materyalleri…

Elektrik veya bilgisayarlar gibi nanoteknoloji de hayatımı­zın her aşamasında daha iyi olanaklar sunacak; fakat her yeni teknolojinin olduğu gibi nanoteknolojinin de iki yönlü kul­lanımı var; yani ticari kullanımı ve askerî kullanımı. Askerî alanda nanoteknoloji sayesinde çok daha güçlü silahlar ve gözetleme araçları yapılabilecek. Bu yüzden nanoteknoloji insanlar için yararlarıyla birlikte aynı zamanda bazı riskleri de getirir.

olarak adlandırılır.         

Nanoteknoloji sadece çok düşük maliyetle birçok yüksek kalitede ürünün yapılmasına olanak sağlamayacak, aynı za­manda düşük maliyette ve aynı yüksek hızda yeni nano fabri­kalarının da yapılmasını sağlayacaktır. Nanoteknolojinin hızla artan bir teknoloji olarak adlandırılmasının nedeni, kendi üre­tim araçlarını yeniden üretebilme yeteneğidir.

Nanoteknoloji; daha hızlı, düşük maliyetli ve temiz üretim sistemi getirir. Üretim araçları katlanarak yeniden üretilebi­lecektir, böylece birkaç hafta içerisinde birkaç nano fabrikası milyarlarca fabrikayı üretecektir. Bu bir devrimsel, yenilikçi,

güçlü ve potansiyel olarak da çok tehlikeli ya da faydalı bir teknolojidir.

Genel tahminlere göre tüm bu gelişmeler 20-30 yıl arasında hatta daha da geç gerçekleşebilir; fakat optik, nanolitografi*, mekanik, kimya ve 3D prototip teknolojileri konusundaki kay­dedilen hızlı ilerlemeler bu süreyi kısaltabilir. Burada önemli olan sadece böyle bir gelişmenin ne kadar kısa bir zamanda yapılabileceği değil, aynı zamanda bizim bu yeni teknolojiye ne kadar hazır olabileceğimizdir.

Bu teknolojinin ne zaman hayata geçirileceğini tam olarak söylemek zor, bunun bir nedeni de gizli askerî veya endüstriyel geliştirme programlarının normal bir vatandaş,n bilgisi dışın­da ve büyük hır gizlilikle yürütülüyor olmasıdır. Tam ölçekli olarak nanoteknolojinin önümüzdeki beş veya on yıl içerisin­de geliştirilip geliştirilmeyeceğini kesin olarak söyleyemeyiz; fakat şimdiden ihtiyatı elden bırakmayıp, bütün senaryolara karşı hazırlıklı olup nanoteknoloji ve gelişimini yakından ta­kip etmeliyiz.