Ana sayfa Köşe Yazarlarımız Hindistan dinleri

Hindistan dinleri

202
0

Güney Asya ülkelerinden Hindistan hakkında neler biliyorsunuz? Yaşam tarzı, kültürleri pek çok insanın dikkatini çekmiştir bu ülkenin. Peki ya Hindistan’da dört farklı din olduğunu biliyor muydunuz? Gelin bu dinler nelerdir okuyalım, bilgilenelim!

Din, Hindistan’da bir hayat tarzıdır. Bütün Hint geleneklerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Birçok Hintli için din, günlük işlerden eğitim ve politikaya kadar hayatın her safhasına nüfuz etmiştir. Laik Hindistan’da dört ana din sırasıyla Hinduizm, İslam, Hıristiyanlık ve Sihizim’dir. Bun­ların dışında Jainizm, Budizm gibi pek çok dinî geleneğe ev sahipliği yapar. İlginç olan Budizm’in Hindistan’da doğmuş olmasına rağmen bu ana dinler arasında yer almamış olması­dır. Budizm dünyaya Tibet’ten yayılmıştır.

Hinduizm sonradan gelişen bir kavramdır. İlk zamanla­rında Hindistan’ın farklı bölgelerinden, Müslüman, Hıris­tiyan, Yahudi, Budist veya Jain olmayan kişilerin bir araya gelmesiyle oluşan bir grup olarak başlamış .

Bunlardan farklı olarak Hint anayasasında Hinduizm; jainizm, Budizm ve Sihizm i içeren bir tanım olarak belirtilir.

Bir dinî gelenekler dermesi olan Hinduizm’in temelini belirleyen inanışları tanımlamak pek kolay değildir; çünkü Hindistan nüfusunun büyük bir çoğunluğunun sahip oldu­ğu bu inancı şekillendiren öğretiler, tek bir felsefeden ibaret değildir. Hinduizm belki de bu şekilde hem teorik alanda hem de uygulamada farklılıklar içerdiğinden dolayı ‘dinler mozaiği’ diye anılabilecek tek dinî gelenektir.

Bu dinin bir kurucusu ya da kutsal kitabı yoktur. Rig Veda, Upanişadlar ve Bhagavad Gita, Hinduların kutsal me­tinleri olarak gösterilebilir. Çoğu dinlerin aksine Hinduizm, tek bir tanrıya tapınmayı öngörmez. Bir Hindu; Şiva, Vişnu, Rama, Krişna veya diğer tanrı ve tanrıçalara tapabilir ya da her ferdin içinde yer alan Yüce Rutiz veya Yıkılmaz Ruh\ inanabilir ve hâlâ Hindu olarak anılabilir.

Hinduların yanında Müslümanlar önde gelen dinî grup­tur ve Hint toplumunun ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan, Endonezya’dan sonra sayıca en kalabalık sahipti, islam, Hindistan’da sekizinci yüzyılın ba lan da  tüccarlar aracılığıyla gitmiştir fakat gerçek etkinliğini 12. yüzyılda kazanmıştır.

On yedinci asırda Hindistan’da yaşamış olan İmam Rab­bani, İslam’ın yayılmasında ve doğru bir şekilde yaşanma­sında fazlasıyla etkili olmuştur. Yine bu dönemden önce de Türkistanlı âlimlerin ve öğrencilerinin İslam’ın yayılmasında büyük katkıları olmuştur. Bunlardan en çok akla gelenleri Hoca Ahmed Yesevi, Muhammed Bahaüddin Nakş-ı Bend ve Abdülkadir Geylani’dir.

Hinduizm’in dalları olarak ortaya çıkan Budizm, Jainizm ve Sihizm’in aksine İslam’ın anlayışları, gelenekleri ve dinî pratiği bu inanca mahsustur ve evrensel kardeşliği ve her şeye gücü yeten Allah’a teslimiyeti öngörür. İslam’ın evrensel sev­gi ve barışa yönelik mesajı daha sonraları mistik ve tasavvuf ehillerinin yardımlarıyla yayılmıştır. Kabir ve Nanak V tasavvuf ehillerinin yaymış olduğu kardeşlik ruhu Hind” 1 tan’daki katı kast sisteminin çözülmesinde yardım tur. İki inancın karşılıklı iletişimi, hayatın ve kül ” alanında Hindu ve İslami unsurların bir sentez  sağlamıştır. Günümüz Hint Yarımadasında diğer dinlere nazaran daha aktif ve uzlaşmaz tutumuyla gündemde kalmaya çal,şan Sih Dini, Hint felsefesinden kaynaklanan Maya ve Nirvana tasavvurlarını benimsemiş olmakla tanınmıştır. Maya, insan bilincinin yarattığı fiziksel bir dünya illüzyonunu ifade eder. Nirvana ise manevi kurtuluşu belirtmek üzere sözcük anla­mıyla ‘dışarı esmiş’, ‘dışarı üflenmiş’ anlamına gelir. Sihizm, günümüzde Hindistan’ın dinî ve siyasi hayatında önemli ye­rini korumaktadır.

Hıristiyanlığın Hindistan’a, Güney Hindistan’da bir müddet kalan ve büyük ihtimalle de orada ölen havarilerden Thomas’la geldiğine inanılır. Bugünkü Hindistan toplumu üzerindeki modern etkilerdç Hıristiyanlığın payı da vardır. Hıristiyan misyonerler tu* ülkede okullar ve kolejler açarak inanç ve iyi niyet mesajla­rı yaymışlardır. Hıristiyanlık ve öğretileri, Mahatma Gandi de dâhil olmak üzere birçok aydını ve düşünürü etkilemiştir. Bugün Hindistan’da 30 milyon kadar değişik mezheplerden Hıristiyan vardır.