Ana sayfa Köşe Yazarlarımız Sarımsak kokusunu ne giderir?

Sarımsak kokusunu ne giderir?

207
0

Bugün size “ Hiç Merak Ettiniz Mi”  Sarımsak kokusunu ne giderdiğini anlatacağım.

Sarımsak oldukça yararlı olmasına rağmen yiyen kişinin ağzında kötü koku bıraktığı için pek tercih edilmeyen bir gıda olma özelliğine sahiptir. Ancak yapılan araştırmalar­la sağlık üzerindeki mucizevî faydaları tespit edilen bu bitki, zamanla gıda uzmanlarının en çok önerdikleri yiyeceklerden biri hâline gelmiştir.

Peki, sarımsağın kötü kokusunu ne yapacağız? Sonuçta insanları sarımsaktan uzak tutan nefeste uzun süre kalan ko­kusu değil midir?

Sarımsak yendiğinde ağız ve vücutta kokuya neden olan AMS’ adlı bileşenin sindirim sırasında parçalanmamasıdır. Uzmanlara göre diş fırçalandığında bile gitmeyen bu kokuyu gideren en etkili yöntem ise bir bardak süt içmektir. Çünkü süt, bu bileşenin parçalanmasın, sağlamaktadır ve kokUyu yüzde elli oranında azaltmaktadır.

Sindirim yoluyla kana karıştığı için nefes ve ter yoluyla dışarı atılırken çevreye yayılan bu kuvvetli ve keskin kokuyu yok etmenin bir yolu da soyar soymaz havayla temas etme­sine fazla zaman bırakmadan yemektir. Yedikten sonra bir tutam maydanoz veya kahve tanesi çiğnemek de kokuyu ön­lemektedir.

Soğan ve pırasayla yakın akraba olan sarımsak tarih boyun­ca bazen tanrılara layık bir nektar, bazen de kişiyi vampirler­den ve kötü ruhlardan koruyan bir ‘nazarlık’ görevi görmüş­tür. Ama yaygın kullanımı genelde tedavi amaçlı olmuştur.

Neolitik Çağ’dan bu yana, dünyadaki hemen her kültüre ait insanlar tarafından bilinen sarımsağa ilişkin en eski yazılı bilgiler, Sümerlilerin M.Ö. 2600-2100 yıllarına tarihlenen tabletlerine dayanmaktadır. Sümerlerle başlayan bu serüve­nin yayılma yönüne göre, sarımsağın önce İndus Vadisi’ne, ardından da Çin’e ulaştığı anlaşılmaktadır. Sarımsağın Çin e ulaşmasının Hint tıbbı aracılığıyla gerçekleşmiş olduğuna hiç kuşku yoktur. Çinlilerin kullandığı bitkilerin çoğu gibi, sarımsak da Kore yoluyla Japonya’ya girmiştir. Japonlar bu bitkiyi soğuk algınlıklarının tedavisinde ve afrodizyak olarak kullanmışlardır.

Bir Hint efsanesine göre, tanrılar ve cinler tarafından araş­tırılırken okyanusun zenginliklerinde ortaya çıkan pek çok değerli bitkinin içinde, sarımsak da ilk sıralarda yer almak­taydı. Tanrılar katından bir nektar olan sarımsağı paylaşmak isteyen tanrılar ve şeytanlar arasında kavga çıktı. Evrenin yaratıcısı kavganın büyümesini önlemek için nektarı onlar arasında paylaştırmaya başladı. Ne var ki şeytanlardan biri tanrıların arasına sızmış; nektardan bir ağız dolusu alma­yı başarmıştı. Olaya tanık olan Güneş ve Ay, durumu hemen Vişnuya bildirdi. Şeytan nektarı henüz yutamadan Vişnu onun kafasını uçuruverdi. Sıvı, şeytanın ağzından toprağa döküldü ve hemen yerde sarımsak bitkisi oluştu. Ancak nek­tar bir kez şeytanın boğazına girmişti; bu yüzden, faydaları yanında ayrıca kötü afrodizyak özellikler de kazanmış oldu.

Akdeniz bölgesine inildiğinde, önemli yazılı kaynaklar olan Mısır papirüslerinde de sarımsağın önemli bir yer tuttu­ğu anlaşılmaktadır. M.Ö. 450 yıllarında Mısır’ı gezen tarihçi Herodot’un bildirdiğine göre; Keops piramidinin yapılışı sı­rasında çalışan işçilerin yediği soğan ve sarımsaklar için öde­nen para 1600 gümüş  bulmuş ve bu bilgi papirüslere kaydedilmiştir. Günümüz değerleriyle konuşulduğunda, yir­mi yıl boyunca 360 bin işçi adına harcanan bu para, yaklaşık 10 milyon dolar etmektedir.

Yine Mısır’da, M.Ö. 1500 yıllarında yazılmış olan Ebers papirüslerinde de sarımsağın ölümcül hastalıklara (kanser) karşı etkin bir ilaç olarak kullanıldığı yazmaktaydı. M.Ö. 1352 yılında ölen ünlü firavun Tutankamon’un mezar oda­sında bile sarımsak dişleri bulunmuştu. Yahudilerin kutsal yazıtlarından Talmud, bitkilerin, dinsel perhiz dönemleri ve tedavi amaçlarına ilişkin kurallar içer­mekteydi. Sarımsak, ilginç bir biçimde, her iki bölümde de önemli bir yere sahipti. Kral Solomon (Hz. Süleyman M.O. 965-926), kendi yediği öğünleri bu sarımsaklı kurallara göre düzenliyordu. Yahudilerin sarımsağa verdikleri önem, onları on sekizinci yüzyılda İsviçre’nin Basel kentini kasıp kavuran veba salgınından da korumuştur. Çünkü kentteki Yahudi­ler, özellikle dinsel töreleri gereği düzenli biçimde sarımsak yemekteydiler. Bu nedenle sarımsak, Yahudiler için eskiden olduğu gibi günümüzde de vazgeçilmezdir.

Eski Yunanlı Aristophanes (M.Ö. 445-385), sarımsağı fiziksel kuvvet kaynağı olarak tanımlamıştı. Kuş­kusuz, eski Yunan atletleri de Olimpiyattaki yarışlardan önce sarımsak yiyorlardı. Romalılar da sarımsağı Eski Yunanlı­lardan aldılar. Romalı ünlü filozof ve tarihin ilk ansiklope­di yazarı Yaşlı Plinius (M.S. 23-79), sarımsak yapraklarının havayla temasında karardığını gözlemledi. Bu durumu da, ‘sarımsağın şeytanı ve karanlık güçleri kendine çektiği’ biçi­minde yorumladı. Romalılar ise en kötü şeytanların yılan­larda bulunduğuna, kötülüklerin de yılan ısırmasıyla insana geçtiğine inanıyorlardı. Bu yüzden sarımsağ. panzehir olarak kullanılıyorlardı.

Günümüzde yapılan botanik araştırmalar ise sarımsa­ğın kökenini Orta Asya’ya bağlıyor. 1894 yılında botanikçi Hehn’le çok sonraları Hyams’ın 1971’de yayımladığı araştır­malar, bunun en önemli kanıtlarıdır. Geniş topraklar üzerin­de bir yandan avlanıp bir taraftan da sürüleriyle hareket eden göçebe kabilelerin besinleri içinde sarımsağın ilk ve yabani örnekleri önemli bir yer tutmaktaydı.

İngiliz teğmen Hamilton Bower, 1890’da Doğu Türkistan’ı, Uygur bölgesini gezdiği sırada, M.S. 400 yılla­rına tarihlenen bir elyazması buldu. Bir olasılıkla Budist ra­hipler, daha eski bir kaynağa dayanarak yazmıştı bu yazmayı. 1897’de Hoernle tarafından Kalkütada çevrilip basılan eser­de sarımsak, eski Hint tanrılarının reisi Asura’nın, Tanrı Ja- nar-Dana tarafından kafası uçurulduğunda akan kan damla­ları olarak tarif edilmişti. Bower’in bulduğu elyazmasına göre sarımsak ayrıca afrodizyak içeceklere katkı maddesi şeklinde de ilave ediliyordu.

Sarımsak, devamlı tüketilen ve toksik yönünün düşüklüğü nedeniyle klinik öncesi deneylere geçilmeden doğrudan klinik deneylerine bulanan bir bitkidir. Bu klinik çalışmalar, sarım­sağın özellikle kan üzerindeki lipid, kolesterol ve diğer metabo­lizma etkileri yönünde yoğunlaşmaktadır. Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre; sarımsağın kandaki lipid ve kolesterol düzey­lerini düşürdüğü, pıhtılaşmaya engel olduğu gözlenmektedir. Birçok olumlu etkisinin yan ısıra, sarımsağın bağışıklık sistemi üzerindeki güçlendirici etkileri olduğu da bilinmek­tedir ve çalışmalar, tümör oluşumunu engellemesi yönünde de sürdürülmektedir. Tüm bunların yanı sıra, sarımsağın ka­raciğeri koruyucu etkisiyle, tüberküloz ve lepranın (cüzzam) sorumlusu olan etkilemesinden özellikle söz etmek gerekir. Menenjit ve viral enfeksiyonlarda bile sa­rımsağın olumlu etkileri olduğu görülmektedir. Bu araştır­maların en ilginç ve yeni olanı ise sarımsağın yalnızca kim­yasal kökenli kanser oluşumları değil, radyasyon nedeniyle oluşabilen kanserler üzerinde de etkili oluşunun saptanması­dır. Denek hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, sarımsağın kanser hücrelerini doğrudan tahrip etme yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir.

Halk arasında yüzyıllar boyunca birçok hastalık ve ra­hatsızlığa çare olmuş sarımsak, modern tıbbın gelişmediği ya da ulaşamadığı bölgelerde iştah açıcı, yaralan iyileştirici, tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, cinsel gücü arttırıcı, kurt düşürücü, öksürük kesici, tifo, dizanteri ve damar tıkanıklığı gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Tüm bunların önemli bir folklorik deneye ve yüzyılların biriki­mine dayandığı rahatça savunulabilir; çünkü büyük bölümü Avrupa da yaşanan dünya savaşlarında bile İngiliz, Alman ve Rus askerler savaş alanında görülen hastalıklarla başa çıkmak için devamlı sarımsak kullanıyorlardı.

Osmanlı tarihinde de sarımsağın tedavi edici yönü ko­nusunda kayıtlar bulunmaktadır. Padişah IV. Mehmet’in hekimbaşı olan Nasrullah oğlu Salih, 17. yüzyılın ikinci ya­rısında yazdığı bir eserde sarımsağın özellikle kış aylarında, yenmesini; bağırsak parazitleri, ishal, yılan ve ak­rep sokması, kuduz köpek ısırması gibi rahatsızlıklarda da sarımsağın kullanılmasını öneriyordu.

Amerikalıların sarımsağa, günde bir sarımsak, tutar dok­toru uzak’ gibi hoş bir özdeyişle yaklaşmaları hayli ilginçtir ama uzmanlar, hiçbir yan etkisi olmayan ilacın sağlayacağı faydadan kuşku duyulması gerektiğini düşünüyorlar. Bu ko­kulu bitkinin çeşitli aktif içeriklerinin de yan etkileri olduğu biliniyor. Ancak bu yan etkilerin oluşması için aşırı miktarda sarımsak yenmesi gerekir. Aşırılığın ölçüsü de günlük mik­tarla bağlantılıdır. Uzmanlar, uygun dozun, yemekle birlikte yenmesi durumunda 10 gr kadar olmasında birleşiyorlar.

Aç karnına sarımsak yiyenlerde mide ekşimesi, yanma ve uzun süreli ağrılar oluşabiliyor. Özellikle midesi hassas ve ül­seri olanlar için kötü sonuçlar çıkabiliyor. Sarımsak yağının aşırı kullanımı da deride çürümelere ve giderek kangrene yol açabiliyor. Çok aşırı miktarda sarımsak tüketimi de kusma ve ishale kadar gidebiliyor. Dahası, böbreklere zarar veriyor.

Aşırı sarımsak tüketiminin bir yan etkisi de bağırsak ga­zıdır. Sarımsak tozunu solumak ise ciddi astım krizlerine neden olabiliyor. Bu yüzden hassas bünyeli bazı insanlarda sarımsak alerjisi gözleniyor. Çoğunlukla da sağ elini kullanan ve sarımsağı sol elinde tutarak bıçakla soyan ev hanımlarının ve gıda sektöründe çalışanların genelde sol el parmaklarında egzama çıkıyor.

Sonuçta, sarımsağı yerken ölçüyü kaçırmamak gerekir, çünkü Amerikalıların dediği gibi, “Işığın olduğu yerde, gölge de vardır!”