Ana sayfa Köşe Yazarlarımız SİGARA HARAM MI ?-KÖŞE YAZISI

SİGARA HARAM MI ?-KÖŞE YAZISI

729
0

Muhterem Kardeşlerim ,

Sigara insan sağlığını doğrudan ilgilendiren , hem içeni hem de çevresinde bulunanlara rahatsızlık veren , alışkanlık yapan , bütçesini olumsuz yönde etkileyen zararlı bir nesnedir.

Tütün kullanımı hakkında hüküm vermemeyi (tevakkuf-sessiz kalmayı) tercih edenler bir yana görüş bildiren âlimler temelde tütünü mubah, mekruh ve haram kabul edenler şeklinde üç gruba ayrılabilir.

Dinimizce  hüküm verenlerin bir kısmı sigarayı Haram veya mekruh sayarken bir kısmı da mubah yani içmenin dinimizce yasaklanmadığı görüşündedirler.

Bunların görüşüne göre :

– Mubahlığın en önemli delili haram veya mekruh olduğuna dair ayet veya hadisin bulunmamasıdır.

– Yenilip içilenlerden hakkında açık bir nassın sevk edilmediği maddeler aslî mubahlık ilkesine tâbidir (En‘âm 6/145; A‘râf 7/32) ve tütün de böyledir.

– Tütünün haramlığını gerektirecek ölçüde pis olma, sarhoşluk verme, aklı giderme, uyuşturma ve zarar verme özellikleri yoktur.

– Mubah mallar için yapılan harcamalar israf değildir.

– Bazı kimselere zarar verdiği, bazılarını sarhoş ettiği kabul edilse bile bundan tütünün herkes için ve her durumda haram sayıldığı sonucu çıkarılamaz, sadece zarar görenler ve sarhoş olanlar için haram kabul edilir.

Amerika kıtasına giderek orada bitkiler üzerinde araştırma yapan İspanyol hekimi Nicolás Monardes’in Historia Medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales adlı eserinin (Sevilla 1571) ikinci bölümünde tütün yaprağının otuz altı hastalığa iyi geldiği anlatılmaktadır

Tütünün mubahlığını savunanlar arasında Hanefîler’den Altıparmak Mehmed Efendi, Şeyhülislâm Bahâî Mehmed Efendi, Ahmed b. Muhammed el-Hamevî, Abdülganî en-Nablusî, M. Murtazâ ez-Zebîdî, İbn Âbidîn (Muhammed Emîn), Abdülhay el-Leknevî; Mâlikîler’den Ahmed Bâbâ et-Tinbüktî, Nûreddin el-Üchûrî, Muhammed b. Ahmed ed-Desûkī, Ahmed b. Muhammed es-Sâvî; Şâfiîler’den Ebü’l-Vefâ el-Urzî, Şebrâmellisî, Muhammed eş-Şevberî, İsmâil el-Aclûnî, Abdülkādir b. Muhammed et-Taberî; Hanbelîler’den Mer‘î b. Yûsuf ve Zeynüddin Abdülkādir el-Harîrî ile Emîr es-San‘ânî, Şevkânî gibi âlimler bulunmaktadır.

Bu âlimlerin büyük çoğunluğu kendilerinin tütün kullanmadığını, içilmesini ve özellikle tiryakiliğini hoş karşılamadığını belirtmiş, tütünün helâl diye nitelendirilmesinin mekruh olarak nitelenmesine engel teşkil etmediğini söylemiştir.

Tütünü ve sigarayı haram sayanlar ise : bir konu hakkında nas bulunmamasının o konuda hüküm verilemeyeceği anlamına gelmeyeceğini, bu tür meselelerin delâlet veya kıyas yoluyla nasların umumi manaları kapsamında değerlendirilerek bir hükme varılabileceğini, aslî ibâha ilkesinin mutlak anlamda ele alınamayacağını, faydalı şeylerde mubahlık, zararlı şeylerde haramlık ilkesinin geçerli olacağını söylerler. (Ahmed er-Rûmî el-Akhisârî, Mecâlisü’l-ebrâr, s. 586; Muhammed b. Ca‘fer el-Kettânî, s. 216)

Bu prensiplerden hareketle tütünün özellikleri ve yol açtığı olumsuzluklar dikkate alınıp haramlığının gerekçeleri arasında bid‘at olması, pis, zararlı, uyuşturucu, başlangıç aşamasında sarhoşluk verici, özellikle Hanefîler’e göre yararsız bir oyun ve eğlence sayılması, israfa sebebiyet vermesi, sultanlar tarafından yasaklanması sıralanmıştır.

Sonuç olarak dinimizde sigaranın zararı konusunda açık bir hüküm bulunmadığından , konunun  Diyanet işleri Başkanlığının yorumu yerine , Sağlık Bakanlığının müspet ilimler ışığı altında halkı sigara içme alışkanlığından vazgeçirmesi akla daha uygundur.

Sigara hem içene, hem de çevresine  zararlıdır.

‘’ Sigara içme , sigara şeytanın abdest kokusudur . Sigara içenin yanına öldüğünde sorgu , sual melekleri gelmez.’’  Şeklindeki telkinler , sadece sigara içimini artırıcı ters tepkilerin doğmasına neden olur. Yüce Yaradan insana akıl vermiştir. Aklını kullanabilen insan zaten sigaranın zararını görebilen insandır.

Allah’a Emanet Olun ….