Ana sayfa GÜNDEM Hayvancılık Tesis Alanları Mecliste

Hayvancılık Tesis Alanları Mecliste

431
0
PAYLAŞ

Polatlı Belediye Meclisinin aralık ayı son toplantısında Hayvancılık Amaçlı Tesislerin izinlendirilmesine ilişkin hükümler görüşüldü.

Polatlı Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısında Belediye Meclisinin Meclisimizin 01/06/2017 Tarih ve 175 Sayılı kararında yer alan Hayvancılık Amaçlı Tesisleri kurulmasına yönelik Kırsal Mahalleleri birbirine bağlayan grup yollarına 100 m mesafe içerisinde hayvancılık Amaçlı Tesislerin izinlendirilmesine ilişkin hüküm yeniden değerlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda İmar ve bayındırlık komisyonunca şu kararlar alındı:

  1. a) Mahallelerin (köylerin) ve mezraların yerleşik alanlarında;

Köy ve mahalle nüfusuna kayıtlı veya köy ve mahallede ikamet eden kişiler tarafından yapılması ihtiyar ve heyetinden izin alınması, şartlarıyla konut amaçlı yapılar, Yapılaşma şartları, bölgenin yapı düzeni ve karakterine göre Belediye tarafından tespit edilmek şartıyla, eğitim, güvenlik, dini tesis, sağlık vb. kamusal amaçlı yapılar ile konutun yanı sıra, parselde Bulunan bütün yapılara ait KAKS (0.40), yapı yüksekliği 6.5 m’yi ve bodrum hariç iki katı geçmemek şartı ile kümes, ahır, ağıl, samanlık vb. tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar 3194 sayılı paşanın 8/ğ ve 27 maddelerine göre İlçe Belediyesinden yapı izni alınarak yapılabilir.

  1. b) Mahallelerin (köylerin) ve mezraların yerleşik alanlarının dışında;

1-1/5000 ve 1/1000 ölçekli, imar planı bulunmayan iskan dışı alanlarda bulunan parsellerde; inşaat alanı katsayısı %5 den fazla olmamak, yapı inşaat alanları toplamı hiçbir koşulda (250) m2 yi geçmemek, saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği (6.50) m.yi ve 2 katı aşmamak, yola ve parsel sınırlarına (5.00) m.den fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturmasına mahsus bağ ve sayfiye evleri, kır kahvesi, lokanta ve bu tesislerin müştemilat binaları yapılabilir.

2-Bu alanlarda tarımsal üretimi korumak amacı ile üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olmamak kaydıyla, konutla birlikte veya ayrı yapılan mandıra, kümes, ahır, ağıl ve yem depoları, her türlü tarımsal depolar, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler, balık üretim  tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılar, mahreç aldığı yola (10.00) m.den, parsel hudutlarına (5.00) m.den fazla, parselde bulunan bütün yapılara ait inşaat alanı katsayısı %40 ı ve yapı yüksekliği (6.50) m.yi ve 2 katı aşmamak, plan kote yaptırmak şartı ile yapılabilir. Bu yapıların yukarıda geçen birinci madde koşullarına uyulmak üzere yapılacak konutla birlikte yapımı halinde de inşaat alanı katsayısı (0.40) ı geçemez.

3-Beton temel ve çelik çatılı ser’alar yapı yaklaşma mesafelerine uyulmak şartı ile inşaat alam katsayısına tabi değildir.

4-Beton temel ve çelik çatı dışındaki basit örtü mahiyetindeki ser’alar ise yukarıda belirtilen çekme mesafeleri ve inşaat alanı kat sayısına tabi değildir.

5-Bu maddede anılan yapılar ilgili Bakanlık ve kuruluşlarca hazırlanmış bulunan 1/50 veya 1/100 ölçekli tip projeler üzerinden yapılabilir.

6-İskan dışı alanlarda yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni, yapının niteliğine göre “3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin” Yapı Ruhsat işleri başlıklı bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak ilgili idarece verilir.

7-Ancak Şehir merkezi ile çevresinde onaylanmış mevzii imar planlan ile ayrıca turizm potansiyeli niteliğinde bulunan alanları kapsayan karar ekindeki krokide de koordinatları verilen sınır içerisinde ve Yapı Uzaklığı; Ankara-Eskişehir karayolu hattına 2 km, Polatlı-Ayaş yoluna 500 metre, Polatlı-Haymana yoluna 1 km, Polatlı-Yunak yoluna 1 km, mahallelerin son evinden  500 metre, mevzii şeklinde onaylanmış konut alanlarına 1 km, Mahalle (Köy) Yerleşik Alan Sınırına 400 m, Mahalle (Köy) Gelişme Planlarına 400 m, Sakarya Nehrine, içme suyu kuyularına ve havzalara (Gölet ve Baraj) 500 m, Komisyon Raporu’ nun ekindeki haritada işaretIi (yeşil renkle) mahalle bağlantı yollarına 100 m mesafe içinde mandıra, ahır, ağıl, gübre ve silaj çukurları gibi besicilik ve tavukçuluk amaçlı tesislere izin verilemez.

c)Bu sınır içi ve dışında yapılan her türlü yapı ve müştemilatı ile yerleştirilen her çeşit ağaç, bitki için imar planları uygulanması aşamasında herhangi bir hak talebinde bulunulmayacağına, bütün yapıların başka bir amaçla kullanılmayacağına dair yapı sahipleri tarafından noter onaylı taahhütname verilmeden ve yapılacak tesisler hakkında yapım amacına göre ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü alınmadan yapı izni verilemez.

d)Kamuya Ait Yapı ve Tesisler

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak ve yaptırılacak yapılara, imar planlarında o  maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her  türlü fenni mesuliyetinin bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin Belgelenmesi kaydı ile avan projeye göre ruhsat verilir.

-Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât ve savunması  bakımından gizlilik arzeden yapılara, ilgili idareden alman imar durumuna, kat nizamı, cephe hattı, inşaat derinliği ve toplam inşaat metrekaresine uyularak projelerinin kurumlarınca tasdik edildiği statik ve tesisat sorumluluğunun kurumlarına ait olduğunun ilgili idareye yazı ile bildirildiği takdirde Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 36 ıncı maddede sayılan belgeler aranmaksızın yapı ruhsatı verilir.

-Ancak, kamu kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak olan enerji sulama, tabii kaynakları, ulaştırma ve benzeri hizmetleri ile ilgili tesisler ve bunların müştemilatı için ruhsat alınmasına gerek olmayıp, yatırımcı kamu kuruluşlarınca yazılı olarak ilgili İdareye İnşaata başlandığının bildirilmesi yeterlidir.

-Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek tarım ve hayvancılık amaçlı alanlar ve yapılacak yapılar yukarıda sınırlarla belirlenen kısıtlamalara tabi değildir.

  1. e) Daha evvelce ruhsatı alınmış tarım ve hayvancılık amaçlı tesislerde yatırımcı tarafından bitişinde bulunan arazilerin satın alınarak tesisin büyütülmek istenmesi halinde, mahallelere olan mesafeler dışındaki uzaklıklar dikkate alınmaz.

f)İlgilisinin belediyeye dilekçe ile müracaat ettiği tarihte yürürlükte olan meclis kararı ile alınacak son karar çelişmesi halinde mağduriyet oluşmaması için hak sahibinin lehine olan hükümler uygulanır.

g)Tarım ve Hayvancılık amaçlı Belediye Meclisince alınan 01/06/2017 Tarih ve 2017/175 sayılı meclis kararının yeni karar alınmasına müteakip yürürlükten kaldırılmasına;

h)İl Özel İdaresi ve Belediyemiz tarafından, sınır içi ve dışında 3194 Sayılı İmar Kanununun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği gereğince ruhsatlandırılmış parseller ile, Tarımsal Amaçlı Tesis Alanları şeklinde onaylanmış mevzii imar planlarının da mevcut kullanım hakları saklı kalmak kaydıyla uygun olacağına oybirliği ile karar vermiştir.

Komisyon Raporu Oybirliği ile kabul edildi.